Agenda bestuursvergadering Loopgroep Wijbosch

Datum             : 10-10-2016, tijdstip 19.30 uur

Aan                 : Bea, Franca, Frans, Harm, Mieke, Henry (tijdelijk)

Locatie            : bij Franca

Afwezig           : Frans 

  1. Opening en welkom
  2. Overleg met afvaardiging Beheerscommissie (met Henry)
  3. Notulen
  4. Verslag en Actielijst Bestuursvergadering 05-09-2016
  5. Ingekomen stukken
  6. Brief mbt deelname Rabobank Hart voor Elkaar
  7. ALV 2017
  8. Concept oproep aan leden mbt ‘openstaande vacatures’
  9. Concept oproep voor website aan leden die een voordracht willen geven over interessante activiteiten/hobby’s mbt hardlopen
  10. Voorstel vergaderschema 2017

Eventueel vergadering ter voorbereiding ALV half januari     25-01 ALV

20 feb, 10 april, 19 juni    of    6 feb, 13 mrt, 24 april, 19 juni

Zomerreces

4 sep, 16 okt, 27 nov

11.  Mededelingen/Rondvraag

12.  Sluiting