Op woensdag 24 januari 2018 zal de volgende Algemene Ledenvergadering van onze
Loopgroep plaatsvinden. De jaarvergadering start om 19.30 in ons clubgebouw.
Vast onderdeel van de agenda is de bestuursverkiezing. Frans van Grinsven en Harm van
Son (voorzitter) zijn volgens het rooster aftredend. Frans neemt na zeer veel jaren
afscheid van het bestuur, Harm stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.
Vanzelfsprekend is het voor alle leden van de Loopgroep mogelijk zich eveneens
verkiesbaar te stellen voor een plaats in het bestuur. Dit kan door het sturen van een e-
mail met een korte motivatie naar Mieke Houben (miekeger@kpnmail.nl) de secretaris
van het bestuur, voor 10 januari a.s. De verkiesbaar stelling moet ondersteund worden
door drie leden van onze vereniging.
Tijdens de ALV wordt de nieuwe bestuurssamenstelling middels stemming door de ALV
vastgesteld. In de daaropvolgende  bestuursvergadering worden door het bestuur de
taken (met name: voorzitter, secretaris, penningmeester) verdeeld.