Op woensdag 27 januari 2016 zal de volgende Algemene Ledenvergadering van onze Loopgroep plaatsvinden. Locatie, tijd van aanvang en agenda zullen tijdig bekend gemaakt worden via de website.

Vast onderdeel van de agenda is de bestuursverkiezing. Mieke Houben (secretaris) en Franca Berens (ledenadministratie) zijn volgens het rooster aftredend, beiden stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.

Vanzelfsprekend is het voor alle leden van de Loopgroep mogelijk zich eveneens verkiesbaar te stellen voor een plaats in het bestuur. Dit kan door het sturen van een e-mail met een korte motivatie naar Mieke Houben (miekeger@kpnmail.nl) de secretaris van het bestuur, voor 9 januari a.s. De verkiesbaarstelling moet ondersteund worden door drie leden van onze vereniging.

Tijdens de ALV wordt de nieuwe bestuurssamenstelling middels stemming door de ALV vastgesteld. In de daaropvolgende  bestuursvergadering worden door het bestuur de taken (met name: voorzitter, secretaris, penningmeester) verdeeld.